Mức rung động tổng thể

Dải tần số đáp ứng

Nhiệt độ hoạt động

Môi trường

Vị trí lắp cảm biến