Khóa học “Phân tích rung động Level 2 dành cho những người đã có trên 12 tháng làm việc phân tích rung động. Người học sẽ biết cách thiết lập một chương trình giám sát tình trạng rung động cho thiết bị, cài đặt các thông số cần đo, thực hiện lấy dữ liệu, phân tích phổ tìm hư hỏng gây rung động thường gặp

Giảng viên đào tạo là Chuyên gia phân tích rung động (Advanced Vibration Analyst, ISO 18436 CAT-III)

Nội dung đào tạo

 • Nhắc lại bảo trì tin cậy và các công nghệ giám sát tình trạng
 • Lý thuyết cơ bản của Rung động
 • Quá trình lấy dữ liệu và nguyên lý hoạt động
 • Các thông số quan trọng ảnh hưởng đến kết quả phân tích: Fmax, LOR, tốc độ lấy mẫu
 • Phân tích phổ rung động (FFT), miền thời gian (TWF), envelop, pha
 • Phân tích các hư hỏng gây rung động: mất cân bằng, mất đồng tâm trục, cong trục, rơ lỏng, bạc đạn, hộp giảm tốc, động cơ điện, cộng hưởng
 • Thiết lập một chương trình giám sát tình trạng rung động cho một số thiết bị, bao gồm khai báo thiết bị, điểm đo, giá trị đo, chu kỳ…
 • Thực hành lấy dữ liệu và phân tích phổ rung động

Khóa học bao gồm

 • Học viên được thực hành đo rung động và phân tích kết quả đo
 • Học viên được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học

Đối tượng học

 • Học viên là những người đã có trên 12 tháng kinh nghiệm làm việc về phân tích rung động