cảm biến rung động

Công dụng


Cảm biến CTC AC102

Cảm biến rung động tốc độ thấp CTC AC203

cảm biến rung động

Cảm biến rung động độ nhạy cao CTC AC133

Cảm biến chịu nhiệt cao CTC AC207

cảm biến rung động

Phạm vi rung

Mỗi loại cảm biến sẽ có phạm vi rung đặc trưng. Phạm vi rung, hay còn gọi là khoảng rung, đề cập đến mức độ thay đổi rung động phù hợp với các tác động. Trong trường hợp cần đo đạc phạm vi rung, cần xem xét cẩn thận vì cảm biến gia tốc có thể có độ nhạy và cường độ thấp hơn ngưỡng đo.

Độ nhạy của cảm biến rung

Số lượng trục


cảm biến rung động